صفحه شخصی ندا سیستانی   
 
نام و نام خانوادگی: ندا سیستانی
استان: اصفهان - شهرستان: اصفهان
رشته: کارشناسی معماری
شغل:  کارمند مهندسان مشاور
شماره نظام مهندسی:  198237645
تاریخ عضویت:  1390/11/26
 روزنوشت ها    
 

 معرفی کتاب: مکان‌های مردمی (راهنمای طراحی فضاهای باز همگانی) بخش معماری

11

برای بزرگ‌نمایی، روی تصویر کلیک کنید.

انسـان موجـودی اجتماعی اسـت، وجود فضاهـای عمومی در یـک شـهر که مـردم بتواننـد در آن به فعالیتهـای گروهی بپردازنـد، جوابی اسـت در جهت نیاز انسـان بـه زندگی جمعی کیفیـت و کمیت این و حضـور در فضاهـای بـاز عمومـی. قطعا فضاهـا تاثیر بسـیار زیادی بـر نوع رفتارهای اجتماعی داشـته و به آنها سـمت و سـو می بخشـند. در سـالهای اخیـر، توجـه بـه اینگونـه فضاها در شـهرها و اماکـن عمومـی به صـورت یک رویکـرد عمومی در آمده اسـت کـه معمـاری و شهرسـازی ایران نیـز از این امر مسـتثنی نبوده اسـت. نمونـه چنیـن رویکرد مثبتی بـه فضاهای بـاز را میتوان بـا نگاهـی گذرا به سـطح شـهرهایمان بـه عینه مشـاهده کرد. توجـه بـه میادیـن، پیاده راه هـا، خیابـان بازارهـا، پارکهـای عمومـی و… کـه احـداث و یـا مجـددا سـاماندهی میشـوند، نشـانه های بـارز ایـن رویکرد می باشـد. در چنیـن وضعـی؛ مطالعۀ منابـع مربوط به تجارب سراسـر دنیـا و نقـد و تحلیـل آن برای معمـاران حرفه ای و دانشـجویان کنجـکاو، مناسـبت و ضـرورت بیشـتری مییابـد. درباره کتاب ایـن کتـاب حاصـل تلاش چنـد تـن از اسـاتید دانشـگاه برکلـی، دانشـجویان و فـارغ التحصیلان دپارتمـان معمـاری و معمـاری منظـر ایـن دانشـگاه در چندیـن سـال پیاپـی اسـت کـه کاربـرد فضاهـای باز عمومـی در آمریـکای شـمالی و دیگر کشـورها را مـورد بررسـی قرار داده اسـت. طیف گسـتردهای از فضاهـای بـاز کـه اسـتفاده جمعـی و عمومـی داشـته در هفت بخـش مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت؛
– پلازاهای شهری،
– پارکهای محله ای؛
– پارکهای کوچک و بسیار کوچک؛
– فضای باز محوطه دانشگاهها؛
– فضای باز در مسکن سالمندان؛
– فضاهای باز برای کودکان؛
– فضاهای بیرونی بیمارستان
و
– فصل هشتم (آخر) کتاب به ارزیابی پس از بهره برداری (POE:Post-Occupancy Evaluation) اختصاص دارد.
در هـر بخـش با بررسـی مقالات و سـوابق مرتبط و نیـز نمونه هـای مـوردی و نگاهـی موشـکافانه بـه جزئیـات، نحـوه حضـور و اسـتفاده مـردم به نقـاط قوت و ضعـف اینگونه پروژه هـا میپـردازد و راهکارهایـی را در اختیـار متخصصیـن قـرار میدهـد. بعـد از چاپ اولیـن ویرایش این کتـاب تغییرات چشـمگیری در ایجاد فضاهای عمومـی رخ داد که مصوبه مرکز معلـولان جسـمی آمریـکا و الزام طراحی مناسـب برای تمامـی افـراد از این جمله اسـت. ارائه نکات کلیـدی در طراحی فضـای بـاز از کلیـات تا جزئیـات، نه تنهـا کتاب را بـه مرجعی دائمـی و فرازمانـی بـرای طراحی منظـر تبدیل کرده اسـت که مطالعـه آن بـرای معمـاران و طراحـان شـهری ضرورتـی غیـر قابـل انکار اسـت.
گرچه نویسـندگان بر لـزوم همزمانی طراحی فضاهـای بـاز در پروژه هـای دارای فضـای بـاز جمعـی، طـی مراحـل طراحـی هـر پـروژهای صحـه گذاشـته اند و مشـارکت طراحـان منظـر را از زمـان برنامـه ریـزی لازم دانسـته اند امـا در عمـل، بسـیاری از پروژه هـا بـدون مداخلـه طـراح منظـر، تصمیم گیـری، برنامه ریـزی و مکانیابـی می شـوند. از ایـن رو داشـتن حداقـل اطلاعـات مرتبط، معمـاران و طراحان شـهری را قـادر می سـازد تـا ملاحظات کلـی و پیشبینی هـای لازم در طرحهـای معمـاری و شـهری در نظـر گرفتـه شـود.

برگرفته از : arel.ir

یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 ساعت 10:26  
 نظرات